КОНКУРСИ за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра “Физиология”, на МУ Пловдив.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД “Асистент”.

Професионално направление: Биологични науки

Научна или учебна специалност: Физиология на човека

Факултет/Департамент: Медицински факултет

Катедра/Секция: катедра “Физиология”

Брой места: 1 (едно) место

Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet

Протокол от решение на АС: Прот. №8/20.10.2016 г.

Дата на публикуване в Internet: 20.10.2017 г.

Справки и подаване на документи: Отдел “Човешки ресурси”, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403

Изисквания: Владеене на английски език, ниво В2.

Документи за кандидатстване:
Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел
„Човешки ресурси”следните документи:

1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив за участие в конкурса.

2. Диплома с приложение за висше образование (нотариално заверено копие) за степен „магистър” или нотариално заверена академична справка; удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

3. Диплома за ОНС „доктор” (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 10, ал. 1.

4. Копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 10, ал. 2.

5. Диплома за призната специалност (ако има такава).

6. Автобиография (в европейски формат).

7. Списък и копия на публикациите и участията в научни форуми.

8. Документи (сертификат) за владеене на чужд език и компютърни умения.

10. Документи за трудов стаж (ако има такива).

КОНКУРСИ за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра “Физиология”, на МУ Пловдив.