Учебници и ръководства

Учебници

Първият катедрен учебник Физиология на човека от Н. Бошев и Б. Полнарев (1961 г.) е последван от нови издания с участието на А. Николова-Бонева и И. Попов.

Монографичният справочник Нормални биоконстанти на човека (Н. Бошев и Б. Полнарев), предназначен за студенти, лекари и научни работници претърпява редакция и под заглавието Биоконстанти на човека и техните патологични отклонения има три издания. Последната версия Биоконстанти на човека (под ред. на Н. Бошев) включва преподаватели от катедрата и специалисти от редица области на медицината.

Опитът на целия преподавателски колектив през годините намира израз в разработването на редица ръководства за практически упражнения, които са осъвременявани и съобразявани с промените в съдържанието на програмата за обучение и специалностите, по които катедрата е провеждала обучение, както и с материалното осигуряване на практическите занимания.

С участието на целия колектив на катедрата, през 2007 г. беше издаден Сборник от въпроси за тестове по физиология (под ред. на доц. Н. Бояджиев), включващ 820 MCQ въпроса, който обобщава дългогодишния опит на катедрата в програмираното изпитване и подпомага студентите в подготовката им за тестовата форма за оценяване на знанията им. Настоящото III- то издание от 2018г., съдържа над 1100 въпроса, съответно на български и на английски език.

Сериозен успех в преподавателската работа е разработената в катедрата система за текущо и годишно тестово изпитване. Непрекъснато се осъвременява лекционния курс чрез ежегодно въвеждане на нови мултимедийни и интерактивни форми на преподаване.

 

Галерия – Ръководства