Дисертации

До момента в катедрата по физиология са защитени една дисертация за „доктор на науките” Лонгитудинални проучвания върху динамиката и надеждността на медикобиологичните критерии за оценка на развитието на подрастващите от доц. д-р Славчо Савов (1989 г.) и 12 дисертации за присъждане на образователна и научна степен „доктор”:

Някои ензими и метаболити в денервиран и тенотомиран мускул от д-р Христо Гайдаджиев (1972 г.);
Някои методични и методологични въпроси на физиологията на труда от д-р Иван Попов (1976 г.);
Ролята на жлъчната секреция в патогенезата и протичането на острата лъчева болест от д-р Борислав Трифонов (1978 г.);
Биологична ефективност на лактопротеина в диетотерапията на белтъчноенергийната недостатъчност от д-р Благой Гусарски (1985 г.);
Балансиран по аминокиселинен състав хранителен продукт за лечебно хранене при бъбречна недостатъчност от д-р Христо Христов (1986 г.);
Изследвания върху характера на вазомоторните рефлекси, предизвикани от електростимулацията на n. ischiadicus при различни състояния на централната нервна система от д-р Васил Костов (1987 г.);
Повишаване на аеробния капацитет на организма при субмаксимално физическо натоварване чрез диетично въздействие от д-р Николай Бояджиев (1996 г.);
Ефекти от инхибиране на ангиотензин конвертиращия ензим при експериментална атерогенеза от д-р Юлия Николова (2003 г.);
Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условия на системно натоварване на плъхове от д-р Катерина Георгиева (2004 г.)
Характеристика и немедикаментозно лечение на диетично индуциран метаболитен синдром при плъхове от д-р П. Ангелова (2015 г.)
Функционални, хормонални и клинико-химични аспекти на диетично-индуциран метаболитен синдром при мъжки и женски плъхове в условия на субмаксимална тренировка от д-р П. Хрисчев (2018 г.)
Хемодинамична характеристика при студенти с високо нормално артериално кръвно налягане от д-р М. Бацелова (2018 г.)

С участието на членове на катедрата са публикувани 19 монографии, над 30 учебника и практически ръководства и над 600 публикации и научни съобщения в наши и чужди списания и конгреси.