История на катедрата

С основаването на Медицинския факултет в Пловдив през 1945 г., на проф. П. Николов се възлага организирането на КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ, а лекционният курс на студентите се води от професорите П. Петков (физиолог в Софийския университет) и Б. Юруков (от катедрата по вътрешни болести).

През 1947 г. е избран титулярен ръководител на Катедрата – доц. Вс. Завялов, който напуска през 1951 г. Временно ръководството е поверено на проф. Л. Телчаров (от Катедрата по патофизиология), а медицинският курс – на проф. Т. Гоцев (от Катедрата по физиология – София) и на гл. асистент – д-р Н. Бошев.

През 1955 г. Н. Бошев е избран за доцент и ръководител на Катедрата. От 1962 г. той е професор и до 1980 г., когато се пенсионира, а в не по-малка степен и след това формира облика на катедрата в и извън Медицинския факултет на тогавашния Висш Медицински Институт. След разкриването на  Стоматологичния факултет (1968 г.), за доцент е избрана д-р А. Николова-Бонева, която от 1980 до 1985 г. е и ръководител на Катедрата

Ръководители Катедра ФИЗИОЛОГИЯ в периода 1947 до 1985 г. :
доц. д-р В. Завялов (от 1947 до 1951 г.), проф. д-р Н. Бошев (от 1955 до 1980 г.), доц. д-р А. Николова-Бонева (от 1980 до 1985 г.).

От 1985 г. ръководител е доц. И. Попов. През 1986 г. за доцент към Катедрата е назначен д-р Хр. Христов, който ръководи Катедрата от 1998 до 2004 г. През 2004 г. за ръководител на Катедрата по физиология е избран доц. д-р Н. Бояджиев. През 2011 г. доц. Бояджиев е избран за Декан на Медицински факултет, а през 2014 г. – за професор. Ръководители Катедра ФИЗИОЛОГИЯ от 1985 г. насам – доц. д-р И. Попов (от 1985 до 1998), доц. д-р Хр. Христов (от 1998 до 2004), проф.д-р Н. Бояджиев (от 2004 – )

През годините, като асистенти в катедрата, са работили: д-р П. Братанов, д-р К. Кавръкова, д-р М. Цветкова, д-р Вл. Павлов (по-късно професор и ръководител на Катедрата по ото-рино-ларингология към ВМИ – София), д-р Мак Вантов (по-късно – професор и ръководител на клиника към НИЦНП – София), д-р Б. Полнарев (по-късно професор към НИЦНП – София), д-р З. Захариева (по-късно ст.н.с. към Радиоизотопния център на ВМИ), д-р Л. Кочев (по-късно доцент и Декан на филиала на ВМИ в гр. Пазарджик), д-р Хр. Гайдаджиев, кмн, д-р В. Костов, кмн, д-р Б. Трифонов, кмн, н.с. Ив. Стоянов (психолог), Л. Иванова (психолог).

 

Катедрата по физиология при Медицинския университет в Пловдив има завидни традиции в научната работа. Първоначалните разработки са върху висшата нервна дейност, соматовисцералните взаимоотношения и регулация на вегетативните функции. Конструирани са първите в България камери за условни рефлекси – на Ханике (1951 г.) и на Купалов (1955 г.). Ранните интереси на Б. Полнарев към биокибернетиката, довеждат до въвеждането на методите й при обработката на медицинска информация от колектив, ръководен от проф. Н. Бошев. Създадени са редица апарати и първите в страната компютърни програми за диагностика на вътрешни и детски болести, както и на заболявания в областта на акушерството и гинекологията. Много от тях са признати за изобретения и са послужили при създаването на симптомни диагностични справочници по вътрешни болести.

Развитието на ергономичната наука в България се осъществява със значимото участие на специалисти от Катедрата, израз на което са многобройните публикации в тази област.
Учебният процес в Катедрата винаги е поддържан на много високо равнище. Той е практически и клинично насочен. Осъществява се на български и английски език. Освен студенти по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ (паралелно на български и английски език) и „Фармация“ (за получаване на образователна степен „магистър“), в катедрата се обучават и студенти по специалностите: „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ (за
образователно-квалификационната степен „Бакалавър“), както и студенти от Медицинския колеж по специалностите: „Рехабилитатор“, „Клиничен лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Инспектор обществено здраве“. От академичната 2015/16 г. започва обучение и на студенти от две нови специалности – „Инструктор обществено здраве“ и „Медицинска козметика“.

Катедрата разполага с богат илюстративен филмов материал и мултимедийни програми за обучение на студентите, използвани както в лекционния курс, така и при провеждане на практическите упражнения. Катедрата е и пионер във въвеждането на тестовото изпитване на студентите. Непрекъснато се осъвременява лекционния курс чрез ежегодно въвеждане на нови мултимедийни и интерактивни форми на преподаване. Преподавателите от Катедрата са участвали в написването на десетки учебници и учебни помагала по физиология за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, включително и на английски език.

От 1978 г. към Катедрата по физиология се създава сектор по спортна медицина. През първите пет години той е функционално обединен с Клиничния диспансер по спортна медицина – Пловдив. Ръководител на сектора е проф. Сл. Савов, а като асистенти са използвани: д-р Илиев, д-р Томов, д-р Караджов, д-р Батинов, д-р Н. Бояджиев. От 1985 г. до 1995 г. секторът е единственото място в страната, където се провежда следдипломна квалификация на лекарите по спортна медицина.

До момента в Катедрата по физиология са защитени една дисертация за присъждане на научната степен “доктор на науките” и 10 дисертации за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. С участието на членове на Катедрата са публикувани 20 монографии, над 30 учебника и практически ръководства и над 600 публикации и научни съобщения в наши и чужди списания и сборници.

В периода 2010-2015 г. научно-изследователската работа в Катедрата е концентрирана в следните основни направления:

– Изследване на адаптационните промени в организма при физически натоварвания
– Изучаване на ефектите от използването на различни физически натоварвания при експериментални модели и пациенти с различни заболявания.
– Проучвания върху особеностите на метаболизма при различни заболявания и възможностите за оптимизирането му чрез различни диетични въздействия като елемент на лечебната стратегия.
– Изследване на страничните ефекти от злоупотребата с различни допинг-субстанции.
– Изследване на различни фармакологични субстанции върху микроциркулацията.

За периода 2010-2015 г. преподавателите от Катедрата са публикували над 50 оригинални научни статии, 10 от които са в чуждестранни списания, някои от които са с висок IF (Blood, Eur Resp J, Neuropsychopharmacol, и др.). През същия период научната продукция на Катедрата е получила над 60 цитирания, 55 от които – от чуждестранни учени, предимно в престижни списания с импакт фактор. На различни научни форуми преподаватели от Катедрата са изнесли над 50 научни съобщения, от които 20 са на международни конгреси. Членове на Катедрата са водещи изследователи или участници в 7 научно-изследователски проекта, от които един международен и един междууниверситетски (в сътрудничество с БАН). Хабилитирани преподаватели от Катедрата са членове на редколегии на научни списания и рецензенти на научни проекти и на статии в наши и чуждестранни научни списания.

Академичния състав на катедрата в юбилейната 2015 г. включва: проф. д-р Н. Бояджиев, дм, – ръководител катедра, доц. д-р Ю. Николова, дм, доц. д-р К. Георгиева, дм, д-р П. Ангелова, дм, д-р Д. Сарафов, д-р Зл. Илиев, д-р В. Василев д-р И. Дамянов, д-р Д. Попов, д-р М. Бацелова, д-р М. Хаджиева, д-р П. Хрисчев; В катедрата работят и лаборантите: К. Куцова, Л. Шутева, М. Димова, Г. Райнова; работник научна апаратура – Хр. Георгиев и хигиенистките – Г. Василева и Д. Чолакова.