Научна дейност

Независимо от голямата учебна натовареност, в Катедрата се осъществява активна научноизследователска дейност. През последните години научната и приложната дейност на Катедрата е съсредоточена в следните основни направления:

Разработване и изследване на ефекта на различни диетични програми и хранителни суплементи при спортисти от различни видове спорт и пациенти с различни заболявания.
Изследване на адаптационните промени в организма при физически натоварвания за сила и издръжливост.
Проучване на ефектите на субмаксималната тренировка като немедикаментозен подход при третиране на различни синдроми и заболявания.
Биомедицински странични ефекти на употребата на различни допинг субстанции в спорта.
Съдовопротективни ефекти в макро и микроциркулацията в условия на физиологични и фармакологични въздействия.

За периода 2010 – 2015 г. сътрудниците на Катедрата са публикували общо над 50 оригинални научни статии, от които 10 са в чуждестранни списания. Някои от публикуваните статии носят висок импакт фактор, например в списания като Blood (IF, 10.896), Eur. Respir. J (IF, 5.349), Eur. Neuropsychopharmacol. (IF, 5.395), Compt. rend. Acad. Bulg. Sci. (IF, 0.204) и др.

През същия период научната продукция на Катедрата е получила над 60 цитирания, 55 от които са от чуждестранни учени, предимно в престижни списания с импакт фактор. На различни научни форуми преподаватели от Катедрата са изнесли общо над 40 научни съобщения, от които 20 са на международни конгреси.

Членове на Катедрата са водещи изследователи или участници в 7 научноизследователски проекта, от които един международен и един междууниверситетски (в сътрудничество с Институт по невробиология на БАН) и 5 вътрешноуниверситетски проекта.