КОНКУРС за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра по “Физиология” на МУ Пловдив

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД “Асистент”.
Учебна дисциплина: Физиология
Катедра/Секция: “Физиология”
Брой места: 1(едно) място

Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по … “Магистър” по медицина
Допълнителни изисквания: Владеене на английски език, ниво В2.

Дата на публикуване в Internet: 29.10.2018 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet

Справки и подаване на документи: Отдел “Човешки ресурси”, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403

Документи за кандидатстване:
Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел „Човешки ресурси” следните документи:
1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив за участие в конкурса.
2. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие) за степен „магистър” или академична справка за завършили през 2018 г.; удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
3. Диплома за ОНС „доктор” (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 10, ал. 1.
4. Копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 10, ал. 2.
5. Диплома за призната специалност (ако има такава).
6. Автобиография (в европейски формат).
7. Списък и копия на публикациите и участията в научни форуми.
8. Документи за владеене на чужд език и компютърни умения.
9. Документи за трудов стаж (ако има такива).

КОНКУРС за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра по “Физиология” на МУ Пловдив