Публикации

Развитието на ергономичната наука в България се е осъществявало със значимото участие на специалисти от катедрата, израз на което са многобройните публикации в тази област.

С участието на всички преподаватели, самостоятелно или в съавторство, са издадени книгите:

Проблеми на ергономията и промишлената естетика (под ред. на Н. Бошев, 1969 г. с участието на И. Попов, А. НиколоваБонева, Хр. Гайдаджиев, В. Костов и Г. Костов)
Основи на ергономията под ред. на В. Константинов (1972 г. Н. Бошев и И. Попов)
Медицински проблеми на ергономията (под ред. на Н. Бошев и И. Попов, 1974 г.)
Активният отдих (1977 г., И. Попов)
Умората и борбата с нея (1980 г., И. Попов)
Човешкият фактор в ергономичните системи (под. редакцията на Н. Бошев и И. Попов, 1981 г.)
Съвременният труд функционални и психологични проблеми (под ред. на Н. Бошев и Ив. Попов, 1983 г.)
Ергономика принципы и рекомендации (международна редакционна колегия, 1981 г.)

Проф. Н. Бошев е първият и дългогодишен председател на Националния съвет по ергономия (заедно с доц. И. Попов) и главен редактор на списание Ергономия.

От 1978 г. към катедрата по физиология се създава сектор по спортна медицина. През първите пет години той е функционално обединен с Клиничния диспансер по спортна медицина. Ръководител на сектора е проф. Сл. Савов, а асистенти: д-р Илиев, д-р Томов, д-р Караджов, д-р Батинов, доц. Бояджиев и д-р.

От 1985 г. до 1995 г. секторът е единственото място в страната, където се провежда следдипломна квалификация на лекарите по спортна медицина. Организирани са 7 курса и са преминали индивидуално обучение 139 лекари от цялата страна. Наред с това секторът организира и специализирани двугодишни курсове със студенти в различни направления: спортна медицина, медицина на нетрадиционните спортове, кинезитерапия, водно спасяване и д-р., през които са преминали 89 студенти. Издадени са 4 учебни помагала: Сл. Савов Спортна медицина 1978 г. и А. Радев, Сл. Савов, П. Минков, Д. Шойлев три издания (1980, 1982 и 1983 г.).

Научната работа на сектора е била насочена към нуждите на българския спорт и организацията на спортната медицина.
Научните направления в катедрата са разнопосочни и отразяват разнообразието на направленията във физиологичната наука.

В катедрата са провеждани проучвания на интестинални пептиди с морфогенен ефект (д-р Б. Трифонов). Създадена е методика за изолиране и пречистване. Получен е пептид, стимулиращ растежа на животни и е патентован препаратът Ентерогенин.

От 1984 г. започват проучвания и по тематика, свързана с рационалното профилактично и лечебно хранене, които за следващите повече от 20 години до голяма степен определят научния облик на катедрата. Резултатите, извън многобройните публикации, са две кандидатски дисертации (Хр. Христов, Бл. Йорданов), три въведени в клиничната практика у нас и в чужбина и оценени като много ефективни специализирани хранителни продукта: за сондово хранене (Nutrical), за хранене при чернодробни заболява ния (Nutrical Нepaticum) и за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (Nutridal). Препаратите (създадени с участието на доц. И. Попов, доц. Хр. Христов и доц. Н. Бояджиев) намират приложение в някои от най-големите болници в страната.