Студенти

Учебният процес в катедрата е насочен към клиничната практика и е обезпечен със съвременни средства за обучение.
В катедрата се обучават студенти по специалностите:
„Медицина“, „Дентална медицина“ (паралелно на български и на английски език) и „Фармация“ за получаване на образователната степен „магистър“
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“
„Рехабилитатор“, „Клиничен лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“ и „Инспектор обществено здраве“.
Oт 2006 г. като свободноизбираема дисциплина се провежда курс „Спортна физиология и спортна медицина“ със студенти от IV курс по медицина.
Катедрата разполага с илюстративен филмов материал и мултимедийни програми за обучение на студентите, използвани както в лекционния курс, така и при провеждане на практическите упражнения.
Преподавателите от Катедрата са участвали в написването на общо 6 академични учебни помагала по физиология за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, включително и на английски език. Катедрата получи програмна акредитация за научната и образователна степен „Доктор“ по специалността „Физиология на животните и човека“. През 2013 г. успешно завърши една специализация по „Физиология на животните и човека“, а двама от асистентите продължават специализацията си.